• FAQ

  Hoe verloopt een wedstrijddag?

  Stel dat de wedstrijd start om 10u:

   

  Je mag steeds van de avond voordien komen, wij logeren meestal ter plaatse.

  Je dient dan wel te checken of er een box vrij is voor je paard of je een paddock dient te maken.

   

  Op de dag zelf, zou de wedstrijd starten om 10u.

  Dit betekent dat de verkenning van het parcours om 9u plaatsvindt, de jury legt het parcours uit.

  Dit gebeurt door alle ruiters, zonder paard, in wedstrijdoutfit: hoed, hemd met lange mouwen, hemd in de broek!

   

  Het parcours wordt om 8u bekend gemaakt door publicatie aan het secretariaat.

  Je dient je op de wedstrijddag te begeven naar het secretariaat vanaf 7.45u geopend om:

  - je inschrijvingsfiche te ondertekenen en eventueel nog te betalen

  - het boekje van je paard te laten checken op recente inentingen

   

  Meestal worden de categorieën als volgt gereden:

  - Novice

  - Green Horse

  - Intermediate

  - Youth

  - Open (Non-pro en Pro)

   

  Dus de Novice start om 10u en daarna volgen de andere categorieën.

  Er wordt ‘s morgens 1 keer gereden door iedere categorie en in de namiddag na een kleine pauze, gaan we verder met een tweede run, in dezelfde volgorde.

   

  In de pauze kan je je resultaten gaan bekijken in het secretariaat.

  Zie je de juryleden aanschuiven om te eten op de middag?

  Dan geef je hen voorrang, zodat de wedstrijd snel kan verder gaan.

  Juryleden worden niet aangesproken op jouw resultaten, dit is uit den boze.

   

  Na afloop van de wedstrijd, ongeveer een uurtje later, worden de resultaten publiek bekend gemaakt door de voorzitter of een afgevaardigde.

  Daarvoor verzamelen we op een afgesproken plaats bvb in de cafetaria zodat iedereen samen kan zitten.

   

  De juryleden worden nooit geinterpelleerd over jouw resultaten, dit wordt niet geaccepteerd en kan uitsluiting tot deelname met zich meebrengen. Denk je dat je toch wat informatie wil over je runs, contacteer ons dan via e-mail na de wedstrijd, iedere klacht of opmerking wordt serieus behandeld.

  Vragen? Contacteer ons via exca.owe@gmail.com

  Ik weet niet in welke categorie ik moet rijden

  We verwijzen jou hiervoor naar het Reglementenboek: Rulebook

  Nog niet duidelijk?

  Contacteer ons via exca.owe@gmail.com, we helpen je zeker verder

  Hoe oud mag mijn paard zijn? Welk ras moet het zijn?

  De leeftijd van jouw paard is onbelangrijk, evenals het ras.

  Contacteer ons via exca.owe@gmail.com, we helpen je zeker verder

  Ik wil me inschrijven, hoe weet ik de laatste updates?

  We hebben een Messenger groep opgericht waarin we alle info posten, je hoeft niet over Facebook te beschikken om deze app te hebben.
  Van zodra u ingeschreven bent, zullen wij u toevoegen zodat je steeds al je vragen kan stellen.

  Ook op onze Facebook pagina, word je altijd wel een stuk wijzer

  Ben ik verzekerd?

  U kunt zich via EXCA OWE VZW lid maken van de VLP, wij zijn een officiële club, contacteer ons hierover via e-mail: exca.owe@gmail.com

  Op wedstrijd neemt EXCA OWE VZW geen enkele aansprakelijkheid op zich, u rijdt voor eigen rekening dus een VLP verzekering is een mooie verademing.

  All Posts
  ×
  ×
  Terms & Conditions
  Ondernemingsgegevens 
  
  EXCA OF WESTERN EUROPE of EXCA OWE VZW
  Engstraat 100 bus ECR, 2340 Vlimmeren
  exca.owe@gmail.com
  +32499390293
  BE 0689609622
  
  
  Artikel 1: Algemene bepalingen
  
  De e-commerce website van EXCA OWE een VZW met maatschappelijke zetel te Engstraat 100 bus ECR, 2340 Vlimmeren BTW BE 0689609622 (hierna 'EXCA OWE VZW') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
   
  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van EXCA OWE VZW moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door EXCA OWE VZW aanvaard zijn.
  
  Artikel 2: Prijs
  
  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
  
  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
  
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
  
  Artikel 3: Aanbod
  
  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden EXCA OWE VZW niet. EXCA OWE VZW is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. EXCA OWE VZW is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
  
  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. categorieën, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 
  
  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door EXCA OWE VZW. EXCA OWE VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  
  Artikel 4: Online aankopen
  
  De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
  via kredietkaart meer bepaald via Paypal
  via overschrijving op rekeningnummer BE86 7350 5019 4050
  cash op het evenement zelf tenzij anders vermeld 
  
  EXCA OWE VZW is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 
  
  Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
  
  Tastbare artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa
  
  De levering gebeurt door de Post ,
  
  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 
  
  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan EXCA OWE VZW.
  
  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de EXCA OWE VZW was geboden. 
  
  Indien het gaat om de inschrijving in een wedstrijd of evenement, wordt niets geleverd, maar wordt u verwacht op het evenement zelf om uw inschrijving te vervolledigen.
  
  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van EXCA OWE VZW. 
  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van EXCA OWE VZW te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
  
  Artikel 7: Herroepingsrecht
  
  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij EXCA OWE VZW.
  
  
  In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in : "Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."
  
  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal [Naam onderneming] alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat [Naam onderneming] op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan [naam onderneming] wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. [Opmerking: dit laatste kan u niet doen indien u heeft aangeboden in geval van herroeping de goederen zelf af te halen]
  
  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door [naam onderneming] geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
  
  [Naam onderneming] betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  
  Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:
  
  De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  
  dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst 
  
  de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
  
  
  Artikel 8: Garantie
  
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
  
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
  
  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de EXCA OWE VZW klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan EXCA OWE VZW.
  
  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant EXCA OWE VZW zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
  
  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
  
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 
  
  Artikel 9: Klantendienst 
  
  De klantendienst van EXCA OWE VZW is bereikbaar op het telefoonnummer +32 499 39 02 93, via e-mail op exca.owe@gmail.com of per post op het volgende adres Heirweg 204 A, 8710 Wielsbeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 
  
  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
  
  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover EXCA OWE VZW beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
  
  Onverminderd het voorgaande behoudt EXCA OWE VZW zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
  
  Artikel 11: Privacy
  
  De verantwoordelijke voor de verwerking, EXCA OWE VZW respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
  
  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].
  
  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan EXCA OWE VZW, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
  
  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot exca.owe@gmail.com
  
  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven namelijk EC Ranch
  
  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, EXCA OWE VZW heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
   
  EXCA OWE VZW houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 
  
  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op EXCA OWE VZW.
  
  Artikel 12: Gebruik van cookies
  
  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
  
  EXCA OWE VZW 
  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 
  ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].
  
  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
  
  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
  
  Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
  
  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
  
  Het nalaten op gelijk welk moment door EXCA OWE VZW om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 
  
  Artikel 14: Wijziging voorwaarden 
  
  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van EXCA OWE VZW. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 
  
  Artikel 15: Bewijs
  
  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
  
  EXCA OWE VZW heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/. 
  
  Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
  
  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
  
  De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
  
  
  Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 
  [dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]
  
  Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
  
  Aan : EXCA OWE VZW, Engstraat 100 bus ECR, 2340 Vlimmeren
  
  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
  
  Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
  
  Naam/Namen consument(en) :
  Adres consument(en) :
  
  Handtekening van consument(en) :
  Datum :
  
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.